REGULAMIN APLIKACJI BEZ ZMARSZCZEK

Zakup za pośrednictwem strony internetowej

§ 1 DEFINICJE

Lp.WyrażenieZnaczenie
1.AdministratorJolanta Sendal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Perni Jolanta Sendal, z siedzibą przy Plac Konesera 6 m 50 03-736 Warszawa, NIP 8881912388; REGON 140177098, (zwaną dalej Perni)
2.Aplikacjadystrybuowane przez lub za zgodą Administratora oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych umożliwiające dostęp do Serwisu oraz zasobów i funkcjonalności treningowych
3.Regulaminniniejszy regulamin Serwisu http://bez-zmarszczek.passion.io/
4.Użytkownikosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie
5.Abonamentopłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Serwisie
6.Kursusługa polegająca na sporządzeniu planu ćwiczeń twarzy oraz na udostępnieniu tego planu Użytkownikowi; W ramach usługi Użytkownik uzyskuje również za pośrednictwem Aplikacji dostęp do filmów treningowych
7.Dostępusługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora treści związanych z Kursami za pośrednictwem Serwisu oraz przesyłaniu powiadomień i udostępnieniu konta Użytkownika
8.UsługaDostęp do Kursów
9.Urządzenie Mobilneprzenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android
10.Serwisstrona internetowa umieszczona pod adresem: bez-zmarszczek.passion.io wraz ze wszystkimi podstronami
11.Towarniebędące Usługami produkty dostępne w sklepie znajdującym się w Serwisie
13Dzień Roboczykażdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów dotyczących Usług, których przedmiotem są Kursy lub Dostęp
 2. Jeżeli Użytkownik zawiera umowę dotyczącą Usług za pośrednictwem Serwisu stroną tej umowy dla Użytkownika jest Administrator.
 3. NINIEJSZY REGULAMIN NIE DOTYCZY UMÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG ZAWIERANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ APLIKACJĘ. W przypadku zawarcia takiej umowy przez Aplikację, warunki umowy a w szczególności to kto jest stroną tak zawieranej umowy dla Użytkownika określają w regulaminy sklepów odpowiednio Google Play, App Store oraz regulaminy Aplikacji dostępne w tych sklepach, w zależności do tego z którego z tych sklepów Użytkownik pobrał Aplikację.
 4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin, treści zawarte w Serwisie, KURSY są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://bez-zmarszczek.passion.io  w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w Aplikacji albo przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa:
   • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
   • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
   • Internet Explorer w wersji 11,
  • posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  • włączona usługa JavaScript
  • zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 13.0 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  • pobranie i zainstalowanie Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego.
 3. Serwis lub Aplikacja mogą działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis lub Aplikacja będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.
 5. Użytkownikowi zakazuje się dostarczania w związku z zawartą umową treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku korzystania z Usługi poprzez Aplikację na Urządzeniu Mobilnym Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania o ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej w Regulaminie lub nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się:
  • nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, not o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów Aplikacji,
  • nie dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości Aplikacji, a także zezwalać na łączenie lub wcielanie Aplikacji lub jej części do innego oprogramowania,
  • nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Aplikacji, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania,
  • nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na Aplikacji ani wykonywać podobnych działań,
  • nie dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania Aplikacji,
  • nie przekazywać ani nie udostępniać Aplikacji, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i wynikowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora,
  • nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń ani w jakikolwiek inny sposób nie przedstawiać w sposób nieprawdziwy swojego powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną,
  • nie wykorzystywać Aplikacji ani żadnej jej części w sposób zabroniony prawem lub w niezgodnym prawem celu, w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym m.in. w poprzez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Aplikacji (lub witryn internetowych zawierających łącza do Aplikacji) ani do jakichkolwiek systemów operacyjnych,
  • nie naruszać praw własności intelektualnej Administratora ani praw osób trzecich w związku z dostępem i/lub korzystaniem z Aplikacji,
  • nie gromadzić danych o innych Użytkownikach Aplikacji, nie uzyskiwać dostępu do Aplikacji lub systemów Administratora lub osób trzecich za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani nie dokonywać prób deszyfrowania transmisji z serwerów lub na serwery z których korzysta Aplikacja,
  • nie tworzyć, nie obsługiwać ani nie wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków lub procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek i dodatków przeglądarki ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby nie gromadzić danych z Aplikacji lub w inny sposób nie kopiować profilów i innych danych z Aplikacji,
  • nie wykorzystywać Aplikacji komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
  • nie uzyskiwać danych logowania, dostępu lub kont należących do innych osób,
  • nie próbować, nie ułatwiać ani nie zachęcać innych osób do naruszania postanowień Regulaminu,
  • nie wykorzystywać Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub naruszyć działanie Aplikacji a także działanie systemów Administratora lub osób trzecich, zakłócać działania innych Użytkowników lub systemów komputerowych innych osób, hakować lub uzyskać nieupoważniony dostęp do Aplikacji lub danych Administratora lub osób trzecich,
  • nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania.
 7. Postanowienie ust. 6 powyżej dotyczące Aplikacji stosuje się odpowiednio do Serwisu.

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następują poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://bez-zmarszczek.passion.io lub za pośrednictwem formularza zakupu wybranego Abonamentu w Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym
 3. Dokonując zakupu Użytkownik  akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.
 2. Usługi obejmują liczbę dni zgodną z wybranym przez Użytkownika Abonamentem.
 3. Przez okres trwania zakupionej Usługi, za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będzie posiadał w zależności od zakupionej Usługi dostęp do treści dotyczących Kursów, a w szczególności:
  • Oczy i Czoło
  • Policzki
  • Szyja i Owal
  • Usta i okolice
  • kurs z Program 10 minut dla piękna
 4. Przez okres trwania zakupionej Usługi Użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms informacje dotyczące Kursów.
 5. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za Abonament pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest Kursy oraz Dostęp.
 6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 7. Dostęp do treści o których mowa w § 5 p 5 Regulaminu Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora Abonamentu.
 8.  Kursy zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie.
 9. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.
 10. Poszczególne Kursy obejmują okres, który może zostać przedłużony po spełnieniu kryteriów okresowych promocji o wskazywaną każdorazowo liczbę dni bezpłatnego dostępu.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru Użytkownik wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu 3. poniżej, momentem zawarcia umowy oraz warunkiem przystąpienia Administratora do realizacji zamówienia jest zapłata należności przez Użytkownika. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Administratora.
 3. Wszystkie ceny oraz koszty przesyłki podane na stronach Serwisu są podane w EURO i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
 4. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 5. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:
  • w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy do godziny 10.00 – tego samego dnia;
  • w przypadku złożenia zamówienia w Dzień Roboczy po godzinie 10.00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – najbliższego Dnia Roboczego.
 6. Towar wysyłany jest kurierem.
 7. Koszty wysyłki Towaru wskazany jest w Serwisie przy wyborze formy dostawy.
 8. Towary na zasadach określonych w Serwisie i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów w Polsce lub na terenie innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wysyłka Towaru do adresata poza wskazanym obszarem wymaga odrębnego uzgodnienia warunków.
 9. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Kwota Abonamentu obejmuje wybrane KURSY przedstawione w ofercie
 2. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do KURSÓW.
 3. Administrator umożliwia skorzystanie z następujących form płatności: STRIPE
 4. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za Abonament.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 5 oraz § 5 1 ust. 5 Regulaminu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie np. poprzez pisemne oświadczenie wysłane na adres Administratora wskazany w § 1 lub też elektronicznie za pośrednictwem aplikacji lub na adres e-mail: sklep@beautyqueenpillow.pl
 4. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
 6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem kosztów przesyłki zwrotu.
 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Użytkownika z żadnymi kosztami.

§ 9 REKLAMACJA

 1. Reklamacje co do Kursów, Towarów lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 14 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 3. oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
 4. wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
 5. wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot ceny).
 6. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 7. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 8. Reklamacje co do wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności dostępu poprzez Aplikację do Serwisu, zamówienia Towarów, Kursów lub innych usług świadczonych przez Administratora powinny być zgłaszane za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Aplikacji.

§ 10 STOSOWANIE I REZULTATY KURSÓW

 1. Sporządzenie przez Administratora Kursy dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących:
  • zaleceń lekarskich co do aktywności fizycznej
  • schorzeń lub urazów Użytkownika,
 2. stąd też przed rozpoczęciem stosowania Kursów należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Kursów przez konkretnego Użytkownika.
 3. Wielość czynników wpływających na proces zmian, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie Kursów przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Kursów i skonsultować się z lekarzem. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko, co nie wyłącza ewentualnej odpowiedzialności administratora przewidzianej przepisami prawa.
 4. Efekty stosowania Kursów przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 5. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
 6. Kursy nie są przeznaczony dla osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z Kursów.
 7. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 8. Administrator nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
 9. Kiedy należy przerwać ćwiczenia?
  • Znaczne zmęczenie, pogorszenie samopoczucia,
  • Ból głowy,
  • Osłabienie mięśni

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KURSY mają charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 2. .W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Kursów. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania z Kursów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Kursów jak i jego części:
  • udostępniania i prezentowanie Kursów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem
  • publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Kursów nie zostały ujawniona osobom niepowołanym.
 4. Licencja na Aplikację jest udzielana na warunkach określonych w regulaminach Aplikacji dostępnych w Google Play, App Store oraz w zależności do tego z którego z tych sklepów Użytkownik pobrał Aplikację, przy czym licencja jest udzielana na czas trwania Usługi.

§ 13 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  • mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  • sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  • pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

§ 14 KONTAKT

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:
 2. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,
 3. pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

§ 15 DANE UŻYTKOWNIKA

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§16 TREŚCI CYFROWE

 1. Treściami cyfrowymi przekazywanymi konsumentowi w ramach realizacji umowy są potwierdzenie zawarcia umowy kursów, filmy treningowe oraz Regulamin, o ile Użytkownik zdecyduje się na jego pobranie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zawierania umów związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.
 2. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest posiadanie przez Użytkownika:
  • urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarki internetowej:
  • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
  • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
  • Internet Explorer w wersji 11,
  • obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  • włączona obsługa Java Script,
  • aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  • zainstalowanego system operacyjnego iOS (wersja 13.0 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  • pobranej i zainstalowanej Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego

§17 PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Umowa łącząca Administratora i Użytkownika podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana.
 2. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą Użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 3. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.
 4. Do umowy nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

§18 ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności: konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, zmiany wprowadzone w regulaminie sklepu Google Play, App Store, potrzeby dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie świadczenie Usług przez Administratora. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczące Usług zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 2. Administrator może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 1 powyżej. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 3. Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.

Załączniki do regulaminu:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Mogą Państwo odstąpić od:umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia

 1. umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od dnia doręczenia Państwu Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej dieta.hpba.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) z wyłączeniem kosztów przesyłki zwrotu, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adres zwrotny:

Jolanta Sendal
Plac Konesera 6 m 50 03-736 Warszawa

Do: Perni Jolanta Sendal z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym zawiadamiam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Zamówionych dnia:

Nr zamówienia:

Imię i nazwisko konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi:

Podpis konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi::

Data: