WARUNKI ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE STRONY www.beautyqueenpillow.pl

1. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami w nim wspomnianymi określa warunki korzystania ze strony www.beautyqueenpillow.pl oraz warunki zakupu produktów za jej pośrednictwem.

Należy zapoznać się starannie z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Jako Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi, Klient musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla danego zamówienia.

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności za każdym razem, gdy składane jest nowe zamówienie.

W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Polityki Prywatności, Klient może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość mailową na adres: sklep@beautyqueenpillow.pl

Umowa kupna produktów za pośrednictwem tej strony będzie dalej zwana „Umową”.

2. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Sprzedaż produktów za pośrednictwem niniejszej strony realizowana jest pod nazwą Beauty Queen Pillow przez Jolantę Sendal prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Perni Jolanta Sendal, z siedzibą przy Plac Konesera 6 m 50 03-736 Warszawa, NIP 8881912388; REGON 140177098, (zwaną dalej Perni.

3. KORZYSTANIE ZE STRONY www.beautyqueenpillow.pl

Podczas korzystania z tej strony i przy składaniu zamówień za jej pośrednictwem Klient zobowiązuje się do:

 1. Używania strony wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień;

 2. Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

 3. Poszanowania praw własności intelektualnej i niekopiowania żadnych treści/zdjęć ze strony;

 4. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień;

 5. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych, jakie okażą się niezbędne do złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie na stronie, Klient oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania umów).

Aby korzystać ze strony www.beautyqueenpillow.pl, Klient potrzebuje działającej przeglądarki internetowej.

4. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Właściwości prezentowanego produktu są opisane w informacji o produkcie i jego opisie, który jest dostępny na stronie internetowejwww.beautyqueenpillow.pl. Zdjęcia produktów na stronie www.beautyqueenpillow.pl mają charakter informacyjny.

Artykuły oferowane na stronie mogą zostać dostarczone na terytorium Polski i za granicę.

5. ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA

Aby złożyć zamówienie, Klient musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, wybrać sposób dostawy, przejść do płatności (wybierając jeden z oferowanych sposobów) i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

Następnie Klient otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie wysłać e-mail na adres: sklep@beautyqueenpillow.pl, podając numer zamówienia i rodzaj błędu.

Perni zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia. Informujemy, że przy płatności kartą realizacja zamówienia rozpocznie się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Realizacja zamówienia i przygotowanie do wysyłki trwają zwykle od 1 do 3 dni roboczych.
Kiedy przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Klientowi wiadomość e-mail o

przygotowaniu zamówienia i danych wysyłki („Potwierdzenie wysyłki”).
W momencie wysłania przez nas i otrzymania przez Klienta Potwierdzenia wysyłki, dochodzi do zawarcia

między nami a Klientem Umowy.

Zamówienie Klienta jest również rejestrowane i przechowywane przez system. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszej strony są przechowywane przez okres 5 lat.

6. DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysłania i w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej. Nie realizujemy także dostaw do miejsca zamieszkania Klienta w soboty, niedziele i święta.

7. NIEMOŻNOŚC REALIZACJI DOSTAWY PO STRONIE KLIENTA

Jeżeli Klient jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy mu dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

8. PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Klient. Klient w pełni obejmie produkty w posiadanie w momencie ich dostawy.

9. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą ma zapłacić Klient.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

– Paypal (przedpłata)
– PayU (przedpłata).

Klient powinien dokonać płatności w ciągu 5 dni roboczych.

10. POLITYKA ZWROTÓW
Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy

Jeżeli Klient jest Konsumentem lub jednoosobowym przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi, to zgodnie z art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) („Ustawa”) ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi albo wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi powinien powiadomić nas o tym wyraźnie pod adresem: sklep@beautyqueenpillow.pl w drodze oświadczenia (wysłanego e-mailem, wpisując w temacie: „Odstąpienie od umowy”). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Konsument/ jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku nr do Ustawy, lecz nie jest to obowiązkowe.

Należy zwrócić uwagę, by wysyłka nastąpiła na adres:

Jolanta Sendal, Plac Konesera 6 m 50, 03-736 Warszawa.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest zakup jednego z następujących produktów:

  − Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta (np. zamówienia niestandardowe dostosowane do potrzeb klienta);
  − Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Skutki odstąpienia od Umowy

  W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty wysyłki produktu do nas, a jeżeli Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez beautyqueenpillow.pl, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi nie otrzyma zwrotu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

  W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru najtańszego oferowanego przez nas sposobu wysyłki, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Perni może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi ma obowiązek zwrócić rzecz Perni niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (na adres: Plac Konesera 6 m 50, 03-736 Warszawa).

  Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z posługiwania się nią w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia jej charakteru, właściwości i funkcjonowania.

  Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

  Zalecamy więc zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni go przed zniszczeniem. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania do Klientów niebędących konsumentami. 11. ZWROTY WADLIWYCH PRODUKTÓW (RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU)

  Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem/jednoosobowym przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenckimi może złożyć reklamację na podstawie Kodeksu cywilnego – art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

  Konsumenci/jednoosobowi przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). W celu uprawnieniami konsumenckimi /jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi musi jedynie uprawdopodobnić zakup – np. podając numer zamówienia, za pomocą przedstawienia faktury elektronicznej lub potwierdzenia zapłaty kartą.

  W terminie 2 lat od dostarczenia produktu Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenckimi inny sposób zaspokojenia. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. i

  Konsument/jednoosobowy przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenckimi powinien wysłać nam produkt wraz z oznaczeniem kosztu wysyłki produktu do nas.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkt jest wadliwy, jeżeli: (i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem, (ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu, (iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz (iv) został wydany kupującemu niekompletny.

13. TWOJE DANE I PRYWATNOŚĆ

Informacje lub dane osobowe przekazane przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

14. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.

Jeżeli, jako kupujący, Klient chciałby złożyć reklamację w związku z korzystaniem ze strony www.beautyqueenpillow.pl może skierować ją do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Plac Konesera 6 m 50, 03-736 Warszawa, w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

W związku z tym, jeśli umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a nami online za pośrednictwem tej strony internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że Klient ma prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy poprzez platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Warszawa, Wrzesień 2020r.

ZAŁĄCZNIK

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adres zwrotny:

Jolanta Sendal
Plac Konesera 6 m 50 03-736 Warszawa

Do: Perni Jolanta Sendal z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym zawiadamiam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
Zamówionych dnia:
Nr zamówienia:
Imię i nazwisko konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi:
Nr konta bankowego:

Podpis konsumenta/jednoosobowego przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenckimi:

Data: